میزبان باکس انجمن

برداشت های موفق

آغاز شده توسطyoutaab 2021-01-17 at 00:36
7 پاسخ به این موضوع
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت اول انجام شد.
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت دوم در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت سوم در کمتر از 24 ساعت واریز گردید.
باتشکر از مدیریت میزبان باکس
موسوی
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت چهارم به مبلغ 15000 تومان واریز شد.
با تشکر
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت پنجم انجام شد.
با تشکر
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت ششم واریز شد.
متشکرم
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
سال نو مبارک
برداشت هفتم و هشتم نیز فورا واریز شدند.
از تیم میزبان باکس و جناب شجاعی سپاسگزارم.
youtaab
استاندارد
پست ها: 17
برداشت نهم در کمتر از 24 ساعت انجام شد.
با تشکر فراوان از تیم میزبان باکس